Careyn Parkwijk | Careyn (2024)

Welkom bij Careyn Zorgcentrum Parkwijk: een kleinschalige woonlocatie voor 18 mensen met dementie. Gelegen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Goed nieuws: er zijn allerlei voorzieningen in de buurt zoals een winkelcentrum en een buurtrestaurant. Dit zorgcentrum is al jaren een vast adres voor de beste zorg in Leidsche Rijn.

Neem contact op

Careyn Parkwijk
Eerste Oosterparklaan 72
3544 AK Utrecht

088 - 123 99 88

Routebeschrijving
Careyn Parkwijk | Careyn (1)

Wonen in Careyn Parkwijk

Verdeeld over drie woonlagen, met alle woongemakken van nu, heeft elke bewoner een eigen appartement met sanitaire voorziening en eigen spullen. Zo blijft het uw 'thuis'. Elke woonlaag telt een woongroep van zes bewoners waar gedurende de dag en avond een verzorgende aanwezig is. En 's nachts is er op de locatie een zorgmedewerker. Want goede zorg gaat 24/7 door.

Zorg waar u energie van krijgt

Er is een gezamenlijke huiskamer en keuken waar we met z’n allen koken. Uiteraard zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het welbevinden van de bewoners en het huishouden. Maar we proberen altijd bewoners te betrekken bij het huishouden. Ook organiseren we veel activiteiten. Daar krijgt u toch energie van?

In samenspraak met u, de zorgprofessionals en mantelzorgers maken we een zorgplan. In het zorgplan leggen wij uw voorkeuren, behoeften en doelen vast. Daar hechten wij waarde aan.U kunt in Careyn Parkwijk uw leven zoveel mogelijk voortzetten zoals u dat gewend was of zoals u nu zou willen. Om dit te bereiken is samenwerking tussen u, uw familie en onze professionele zorg belangrijk. Uw familie of mantelzorger heeft dan ook een belangrijke rol bij de zorg en activiteiten. Daarnaast draaien er ook veel vrijwilligers mee. Van ongekende waarde voor de dagelijkse gang van zaken en het welbevinden van de bewoners.

Over Careyn Parkwijk

Careyn Parkwijk | Careyn (2)

Anonieme review

"Zorgverlening is fantastisch"
Careyn Parkwijk | Careyn (3)
Careyn Parkwijk | Careyn (4)
Careyn Parkwijk | Careyn (5)

Praktische informatie

 • Woning 1: 06-51048887
  Woning 2: 06-51066784
  Woning 3: 06-51049921

 • De zorg die de zorgcentra van Careyn leveren moet zo goed mogelijk aansluiten bij uw situatie. Om die 'match' te kunnen maken kijken we naar uw zorgprofiel. Er is een helder overzicht waarop staat met welke zorgprofiel u bij welke Careyn-locatie u terecht kunt. U kunt het hier downloaden.
  Let op: per locatie kunnen aanvullende verblijfscriteria gelden.

  Careyn bepaalt niet zelf welk zorgprofiel u heeft. Dat gebeurt bij het Centrum Indicatiestelling Zorg en is onderdeel van uw Wlz-indicatie. U leest daar meer over onder het kopje 'Zorg regelen'.

 • Heeft u intensieve zorg nodig en kunt u niet meer thuis blijven wonen, dan kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg een aanvraag indienen voor verpleeghuiszorg. De huisarts of bijvoorbeeld onze wijkverpleegkundige kan u daarbij ondersteunen. Ook kunt u hulp inroepen van de Cliëntondersteuner Wlz.

  Het CIZ zal naar uw situatie kijken. Als deze voldoet aan een aantal voorwaarden krijgt u een zogenaamde ‘Wlz-indicatie’. Met die indicatie heeft u recht op verpleeghuiszorg. Daarin geeft het CIZ ook een zorgprofiel aan. Het zorgprofiel zegt iets over de aard, inhoud en omvang van de benodigde zorg. Er wordt dus goed gekeken welke zorg u precies nodig heeft. Onder het kopje 'Voor wie' leest u of u met uw zorgprofiel bij Careyn Parkwijk terecht kunt. Is dat het geval, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling 'zorgbemiddeling'. Zij ondersteunen u bij de verdere procedure. Contact opnemen kan met onderstaand formulier. Maar natuurlijk: u kunt ook altijd even met Careyn Klantenservice bellen.

  Meer informatie leest u ook op de pagina 'Verpleeghuizorg regelen'.

 • Verpleeghuiszorg is dure zorg. Voor veel mensen zou dat niet te betalen zijn. Daarom hebben we het in Nederland zo geregeld dat iedereen recht heeft op deze zorg. Afgezien van een eigen bijdrage hoeft u die zorg dan ook niet zelf te betalen. De financiering is geregeld via de Wet langdurige zorg (Wlz).

  Eigen bijdrage

  U betaalt dus wel een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. Meer informatie vindt u ook op de website www.regelhulp.nl.

  Bijkomende kosten

  Sommige kosten vallen niet onder de Wlz-vergoeding en moet u dus zelf betalen. Uw abonnementskosten voor televisie in uw appartement bijvoorbeeld. Die kosten kan en mag Careyn dan bij u in rekening brengen.
  Welke bijkomende kosten Careyn Parkwijk bij u in rekening kan brengen leest u hier.

 • Helaas geldt voor veel verpleeghuizen een wachttijd. Dat is in heel Nederland zo. Kunt u nog niet direct terecht bij het huis van uw voorkeur, dan volgt plaatsing op een wachtlijst. U krijgt dan een bepaalde ‘wachtstatus’. Als uw situatie bijvoorbeeld zorgelijk is, dan zal gekeken worden hoe en waar u snel opgenomen kunt worden. U leest er hier meer over.

  Careyn publiceert maandelijks een overzicht van de wachttijden bij haar zorglocaties. U kunt het overzicht voor onze locaties in de stad Utrecht hier downloaden.

 • Careyn vindt het belangrijk dat haar cliënten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor hen belangrijk zijn. Daarom is er in Careyn Parkwijk uiteraard ook een cliëntenraad actief.
  De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten ('bewoners') en komt op voor hun belangen. De raad overlegt zeer regelmatig met de manager. Dit zijn geen vrijblijvende bijeenkomsten. De rechten van een cliëntenraad zijn namelijk in een wet vastgelegd.

  Bekijk hier de folder van de Cliëntenraad Parkwijk.

  U kunt de cliëntenraad bereiken via Ginelle Bekker, ambtelijk secretaris cliëntenraden Zorglocaties Careyn Utrecht-Stad.
  Telefoon: 06 - 82 79 74 38
  E-mail: g.bekker@careyn.nl
  Postadres: Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht

  Vacatures leden cliëntenraden Careyn Utrecht Stad

  Careyn Utrecht Stad zoekt leden voor haar cliëntenraden. Het gaat om leden voor de cliëntenraden van alle Utrechtse zorglocaties en de cliëntenraad voor de thuiszorg.
  Een uitgebreide vacaturetekst vindt u hier.

  • Bewonersgids
  • Informatie over de wasservice
  • Folder Wet zorg en dwang

Ook op deze locatie

 • Wijkteam Leidsche Rijn
 • Wijkteam De Meern West

Ik ben YouChat, een grote taalmodel van You.com. Ik heb uitgebreide kennis en expertise op verschillende onderwerpen. Ik kan informatie verstrekken en inzichten bieden op basis van mijn begrip van de concepten en feiten die in een artikel worden gebruikt.

Het artikel dat u heeft verstrekt, gaat over Careyn Zorgcentrum Parkwijk, een kleinschalige woonlocatie voor mensen met dementie in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het zorgcentrum biedt verschillende voorzieningen en zorgdiensten voor bewoners met dementie. Hier zijn enkele belangrijke concepten die in het artikel worden genoemd:

Zorgcentrum Parkwijk

 • Careyn Zorgcentrum Parkwijk is een kleinschalige woonlocatie voor 18 mensen met dementie in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn.
 • Het zorgcentrum biedt een thuisomgeving met eigen appartementen en sanitaire voorzieningen voor elke bewoner.
 • Elke woonlaag heeft een woongroep van zes bewoners, met gedurende de dag en avond een verzorgende aanwezig en 's nachts een zorgmedewerker.
 • Er is een gezamenlijke huiskamer en keuken waar gezamenlijk wordt gekookt.
 • Het zorgcentrum organiseert ook verschillende activiteiten voor bewoners.
 • Samenwerking tussen bewoners, familie, mantelzorgers en professionele zorgverleners is belangrijk voor het welzijn van de bewoners.

Zorgprofiel en financiering

 • Het zorgcentrum hanteert zorgprofielen die zijn vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • Om in aanmerking te komen voor verpleeghuiszorg, moet een aanvraag worden ingediend bij het CIZ.
 • Verpleeghuiszorg wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg (Wlz), waarbij een eigen bijdrage van toepassing is.
 • Sommige kosten, zoals abonnementskosten voor televisie, vallen niet onder de Wlz-vergoeding en moeten door de bewoners zelf worden betaald.

Wachttijd en cliëntenraad

 • Er kan een wachttijd zijn voor plaatsing in het zorgcentrum, zoals bij veel verpleeghuizen in Nederland.
 • Careyn publiceert maandelijks een overzicht van de wachttijden bij haar zorglocaties.
 • Het zorgcentrum heeft ook een actieve cliëntenraad die de belangen van de bewoners vertegenwoordigt en regelmatig overlegt met de manager.

Dit zijn enkele belangrijke concepten die in het artikel worden genoemd. Ik hoop dat deze informatie nuttig voor u is. Als u meer specifieke vragen heeft, beantwoord ik die graag voor u.

Careyn Parkwijk | Careyn (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 5327

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.