Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren | gemeente Utrecht (2024)

Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren | gemeente Utrecht (1)

In Parkwijk-Zuid willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt maken we een buurtagenda. Met de buurtagenda kiezen we samen waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. De eerste versie van de buurtagenda is nu klaar.

Wat is een buurtagenda?

In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. We maken samen keuzes over waar en hoe we de buurt kunnen verbeteren. Dit staat met duidelijke, haalbare acties in de buurtagenda. We blijven werken aan de buurtagenda. Zijn we klaar met een actie? Dan kijken we wat daarna kunnen doen. Ook de onderwerpen kunnen veranderen, als dat nodig is.

Lees meer over het verbeteren van kansen in Kanaleneiland, Noordwest en Leidsche Rijn

Wat gaan we doen?

In Parkwijk-Zuid beginnen we met deze onderwerpen: elkaar kennen en helpen, meer aandacht voor jongeren en een schone buurt. Bewoners en professionals vinden parkeren, (verkeers)veiligheid en hulp bij geldzaken ook belangrijke onderwerpen. Welke acties gaan we nu doen?

Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren | gemeente Utrecht (2)

Elkaar kennen en helpen

 • Bewoners zijn gestart met een Whatsapp-groep voor leuke initiatieven in de buurt. Wil je ook in de app? Laat het weten aan het wijkbureau!
 • Activiteiten organiseren voor en door bewoners. Met hulp van organisaties in de buurt.
 • 6 december: spreekuur bij winkelcentrum Parkwijk (tegenover Kruidvat en Kwalitaria). Wilt u in gesprek met de wijkadviseur, de politie, handhaving, DOCK of de Schone Stad Coach? Kom langs tussen 15.00 en 16.00 uur en bespreek wat er in de buurt of wijk gebeurt.
 • Samen met bewoners en professionals laten zien welke activiteiten er zijn in de buurt.

Meer aandacht voor jongeren

 • Meer in gesprek met jongeren. Wat willen zij zelf graag? Welke activiteiten zijn er al?
 • Meer creatieve activiteiten in het buurthuis Bij de Buren.
Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren | gemeente Utrecht (3)

Een schone buurt

 • Op 8 juli hebben we de eerste Buurtopruimdag georganiseerd. Samen met buurtbewoners, DOCK, de schone stadscoach en Woonin hebben we de buurt schoner gemaakt. Heel wat afval is geprikt! Het was een geslaagde actie. Wil je de volgende keer ook meehelpen? Mail dan leidscherijn@utrecht.nl.

Print de poster met alle acties en bespreek ze met andere bewoners (pdf, 1,1 mB)

Helpt of denkt u mee? Dan wordt de buurtagenda pas echt een succes! Mail naar leidscherijn@utrecht.nl, bel naar 14 030 of kom langs op het wijkbureau. Meld u aan voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven.

Waarom Parkwijk-Zuid?

In 2022 deden we onderzoek naar Parkwijk-Zuid. Wat gaat er goed en wat vraagt aandacht? We keken naar Buurten in cijfers. Ook interviewden we bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt. Daaruit kwamen de volgende punten naar voren:

 • De sfeer in de buurt is een aandachtspunt. U geeft aan dat u niet altijd uw buren kent en elkaar moeilijk weet te vinden. Ook op straat wordt niet altijd gedag gezegd tegen elkaar.
 • U geeft aan dat er niet veel (speel)plekken zijn voor kinderen en jongeren. Er ligt vaak zwerfafval op straat.
 • Een aantal van u geeft aan dat parkeren en verkeer aandachtspunten zijn. Auto’s staan buiten de vakken geparkeerd en soms rijden mensen te hard.
 • Een aantal van u vindt het gevoel van veiligheid in de buurt niet goed.
 • En ook verborgen armoede en sociale problemen bij mensen thuis is een probleem.

Op basis van deze punten spraken we met bewoners en professionals en kozen we de ideeën en acties voor de buurtagenda.

Lees meer over het onderzoek naar Parkwijk-Zuid

Wat hebben we al gedaan?

Derde bijeenkomst 15 augustus

Bijeenkomst met 5 bewoners, de sociaal makelaar DOCK, gebiedsconsultant Woonin en een medewerker en adviseur van wijkbureau Leidsche Rijn. We hebben plannen gemaakt voor 2 evenementen op Burendag 23 september 2023. Daarover later meer. Ook hebben we het idee besproken om 1 of 2 activiteiten-borden neer te zetten in de buurt. Hier kunnen posters van alle sociale activiteiten door JoU, DOCK, gelovige instellingen, enzovoorts worden opgehangen. De bewoners zorgen voor het beheer van de posters. Deze wens is er, omdat er best veel gebeurt in de wijk, maar het lastig is om hier centraal over te communiceren. Internet werkt voor veel buurtbewoners niet en lang niet iedereen komt in het buurtcentrum. De bewoners zien dit als een mooie eerste stap voor meer samenhang. Ook gezamenlijke beheer helpt daar bij.

Tweede bijeenkomst 3 april

8 bewoners, Dock, Portaal en de gemeente waren aanwezig. Als eerste blikten we kort terug op de eerste bijeenkomst van 7 maart. Hierna is er verder gesproken over de onderwerpen veiligheid en sfeer in de buurt. Bewoners zijn met ideeën gekomen om samen de veiligheid en de sfeer in de buurt te verbeteren. Eerst wordt er gesproken over veiligheid. Mensen geven aan dat ze het lastig vinden om incidenten te melden. Er wordt een idee geopperd om een veiligheidsbuurtapp in te stellen. En om een flyer te maken met uitleg over hoe je dingen kunt melden.

Daarna ging het over de sfeer in de buurt. Er is vraag naar sociale activiteiten in de wijk. Maar bewoners geven aan dat mensen in de buurt elkaar niet kennen. Iets ‘groots’ organiseren is dan lastig. Maar klein beginnen kan wel: een opruimactie, een kleedjesmarkt, gewoon met elkaar afspreken of een buurt sportdag. Er wordt nu gekeken wat mogelijk is. En er wordt voorgesteld om een appgroep te starten met bewoners en de wijkadviseur.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst van 3 april? Mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl.

Eerste bijeenkomst 7 maart

23 bewoners uit Parkwijk-Zuid en professionals van onder andere Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Sport Utrecht, politie en de gemeente zijn bij elkaar gekomen voor de aftrapbijeenkomst van de buurtagenda. Tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken: veiligheid, sfeer in de buurt, verkeer & parkeren, openbare ruimte, jeugd en jongeren.

Op ieder onderwerp was er de gelegenheid om met professionals in gesprek te gaan. Aan het einde hebben de gespreksleiders van ieder onderwerp een korte terugkoppeling aan de zaal gegeven:

 • Bij veiligheid wordt alertheid en signaleren van verdacht gedrag benoemd als belangrijk punt.
 • Bij het onderwerp sfeer in de buurt is er behoefte aan betrokkenheid van verschillende kanten. Er is behoefte aan iemand die contacten kan leggen, die mensen kent en die de weg weet om iets te organiseren.
 • Bij het onderwerp verkeer & parkeren wordt vooral de situatie rondom het winkelcentrum en rondom de scholen genoemd.
 • Bij het onderwerp openbare ruimte bespreken de aanwezigen dat de buurt als groen en schoon gezien wordt. Maar er is wel zwerfafval rond containers en de jongeren ontmoetingsplekken.
 • Bij het onderwerp jeugd en jongeren gaat het erover dat jongeren vaak niet op de hoogte zijn van wat er georganiseerd wordt in de buurt. Ook zou het wenselijk zijn om meer creatieve activiteiten voor jongeren te organiseren in het buurthuis.

Wilt u meer weten over de bijeenkomst van 7 maart? Mail dan naar leidscherijn@utrecht.nl.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

Vraag of idee?

Algemeen reactieformulier

Ik ben YouChat, een groot taalmodel van You.com. Ik heb uitgebreide kennis over verschillende onderwerpen en kan u helpen met uw vragen. Ik kan u informatie geven over de concepten die worden genoemd in het artikel dat u heeft verstrekt.

Het artikel gaat over het verbeteren van de situatie en kansen van bewoners in Parkwijk-Zuid. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt wordt er een buurtagenda opgesteld. In de buurtagenda worden afspraken gemaakt over wat de buurt belangrijk vindt en waar gezamenlijk aan gewerkt moet worden. De buurtagenda bevat duidelijke en haalbare acties om de buurt te verbeteren. Er wordt continu aan de buurtagenda gewerkt en acties worden uitgevoerd zodra ze zijn afgerond. De onderwerpen in de buurtagenda kunnen ook veranderen als dat nodig is.

De buurtagenda voor Parkwijk-Zuid richt zich momenteel op drie onderwerpen: elkaar kennen en helpen, meer aandacht voor jongeren en een schone buurt. Er zijn al verschillende acties ondernomen, zoals het starten van een Whatsapp-groep voor leuke initiatieven in de buurt, het organiseren van activiteiten voor en door bewoners, en het laten zien van de activiteiten die er al zijn in de buurt. Daarnaast is er aandacht voor het betrekken van jongeren en het organiseren van creatieve activiteiten in het buurthuis. Ook is er een Buurtopruimdag georganiseerd om de buurt schoner te maken.

Het doel van de buurtagenda is om de situatie en kansen van bewoners in Parkwijk-Zuid te verbeteren. Er is onderzoek gedaan naar de buurt en op basis daarvan zijn de onderwerpen en acties voor de buurtagenda gekozen. Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest waar bewoners en professionals hebben gesproken over de onderwerpen die in de buurtagenda worden behandeld.

Als u meer wilt weten over de buurtagenda voor Parkwijk-Zuid of als u wilt deelnemen aan de activiteiten, kunt u contact opnemen met het wijkbureau via e-mail (leidscherijn@utrecht.nl) of telefoon (14 030). U kunt zich ook aanmelden voor de Nieuwsbrief Utrecht om op de hoogte te blijven.

Ik hoop dat dit u helpt om een beter begrip te krijgen van de concepten die worden genoemd in het artikel. Als u nog meer vragen heeft, sta ik klaar om u te helpen!

Buurtagenda Parkwijk-Zuid: buurt verbeteren | gemeente Utrecht (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 5329

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.